پیشنهادات در رابطه با بهبود ارائه خدمات

پیگیری نظر/پیشنهاد

واحد

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

مشارکت الکترونیکی

تمرکز و تلفیق حساب ها

1- تهیه صورتحساب عملکرد بودجه‌ای سالانه کل کشور و اصلاحیه آن

نظرانتقادی/پیشنهاد

نظارت مالی

2- رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل

نظرانتقادی/پیشنهاد

3- حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی

نظرانتقادی/پیشنهاد

4- بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه‌های اجرایی

نظرانتقادی/پیشنهاد

5- نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی

نظرانتقادی/پیشنهاد

خزانه

6- اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

نظرانتقادی/پیشنهاد

7- دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی

نظرانتقادی/پیشنهاد

8- دریافت و پرداخت سپرده‌ دستگاه‌های اجرایی

نظرانتقادی/پیشنهاد

9- مشارکت در تخصیص اعتبارات و ابلاغ آن

نظرانتقادی/پیشنهاد

10- پرداخت حقوق کارکنان دولت

نظرانتقادی/پیشنهاد

11- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (سایر)

نظرانتقادی/پیشنهاد

12- پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

نظرانتقادی/پیشنهاد

13- استرداد وجوه اشتباه واریزی

نظرانتقادی/پیشنهاد

اموال و اوراق بهادار

14- توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله

نظرانتقادی/پیشنهاد

15- صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی

16- صدور سند فروش ...

نظرانتقادی/پیشنهاد

17- صدور مجوز تعویض پلاک ...

نظرانتقادی/پیشنهاد

18- صدور مجوز تغییر مالکیت ...

نظرانتقادی/پیشنهاد

19- صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط...

نظرانتقادی/پیشنهاد

20- صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و...

نظرانتقادی/پیشنهاد

21- صدور مجوز شماره گذاری

نظرانتقادی/پیشنهاد


مشاهده نظرات/انتقادات

برای عموم
مشاهده پیشنهادات/انتقادات

فقط برای کاربران اداره کل جهت تائید

^