تنگناهای اقتصادی
عمده‌ترین تنگناها و محدودیت‌های اقتصادی استان:
 
 1. پائین بودن متوسط بهره‌وری نیروی کار در استان.
 2. مهاجرت نیروی‌های متخصص از استان.
 3. نارسائی ساز وکارهای حقوقی و قضایی پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی.
 4.  عدم تناسب نهادهای پولی و مالی و ساز و کارهای مرتبط با نیازهای کارآفرینی.
 5. فقدان ساز و کار مناسب جهت هدایت منابع مالی سرریز به سرمایه‌گذاری در استان.
 6. عدم وجود بسترهای مناسب جهت تلفیق و هم‌افزائی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی برای تسریع در روند توسعه استان.
 7. ایفا نشدن نقش دولت به عنوان تسهیل‌گر ساز و کارهای اقتصادی.
 8. فقدان روش‌های کاربردی در جهت استفاده از سرمایه انسانی و مرتبط نمودن سرمایه‌های اقتصادی و انسانی.
 9.  عدم رشد کافی سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و در نتیجه عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش بیکاری.
 10. عدم حمایت مالی مؤثر و کارآمد شبکه بانکی استان از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان.
 11. بها ندادن به بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی) در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، متناسب با سهم این بخش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی استان.
 12. عدم به کارگیری مطلوب سرمایه انسانی.
 13. وجود برخی از قوانین هزینه‌افزا و دست و پا گیر در امر سرمایه‌گذاری.
 14. وجود سیستم اداری پیچیده و بوروکراسی زاید اداری در اجرای طرح‌های اقتصادی.
 15. واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و از دست دادن بازار داخلی برای تولیدکنندگان داخل.
 16. عدم استفاده بهینه و کارآمد از معادن استان.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^