اطلاع رسانی و قوانین نظارت مالی و امور ذیحسابی ها
تصويب نامه شماره 42898ت تاريخ 29/8/1388
تصويب نامه شماره 193567/ت 43680ك مورخ 01/10/1388- تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي
بخشنامه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي شاغلين ( بخشنامه شماره 102363/200 مورخ 05/11/1388)
بخشنامه ضوابط اجرايي كارهاي اماني درطرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ( بخشنامه شماره 50509/100 مورخ 02/06/1388)
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص نصاب معاملات دولتي درسال 1388 ( تصويب نامه شماره 51513/ت 42533 هـ مورخ 09/03/1388)
بخشنامه وزير اموراقتصادي ودارايي درخصوص نحوه محاسبه وپرداخت ماليات برارزش افزوده (بخشنامه شماره 123353 مورخ 12/08/1388)
بخشنامه تعهدبراعتبار (بخشنامه شماره 6142/56 مورخ 05/07/1388)
آئين نامه وفهرست مناطق كمترتوسعه يافته درامور حمايتي( بخشنامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388)
بند(الف) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383
آيين نامه اجرايي بند(ج) وتبصره 2 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري
معرفي تعاملاتي كه مجاز به پيشنهاد تقسيط بدهي هستند.(موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور)

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^