مشارکت الکترونیکی درخصوص دستورالعمل و شیوه نامه ها

در راستای اجرای راهبرد مشارکت الکترونیکی درخصوص دریافت نظرات و انتقادات سازنده، لطفاً با کلیک برروی هر یک از گزینه های زیر نظرات و انتقادات خود را ثبت و ارسال نمائید.

نظرسنجی دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی

نظرسنجی شیوه نامه افتتاح حساب دستگاههای اجرایی

نظرسنجی دستورالعمل بهبود فرآیند ارزیابی ذیحسابان دستگاههای اجرایی در سال 1398


مشاهده نظرات/انتقادات
برای عموم 

مشاهده نظرات/انتقادات
فقط برای کاربران اداره کل جهت تائید

^