مدیر کل امور اقتصادي و دارايي آذربایجان شرقی

نام

رضا

نام خانوادگی

حسینی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: حقوق قضایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کارشناسی ارشد: مدیریت - موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شماره تلفن

تلفن: 35242187                            دورنگار: 35241443

آدرس ایمیل

 r-hoseini@mefa.gov.ir

آدرس وب سایت

www.as.mefa.ir

سوابق اجرایی

ممیز مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آ.غ

رییس امور اداری وتدارکات اداره کل امور اقتصادی و دارایی آ.غ

سر ممیز مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آ.غ

معاون اداری و مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آ.غ

معاون پشتیبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آ.غ

رییس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی

رییس اداره کل امور اقتصادی ودارایی قزوین

رییس اداره کل امور اقتصادی و دارایی آ.ش

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^