راهنمای تکمیل فرم های عملکرد بودجه ای و نحوه کنترل آن با تراز عملیات حسابها منطبق با نسخه 1395 نظام حسابداری بخش عمومی(تعهدی

^