پیوندها

لیست مناقصه و مزایده اداره کل
لیست مناقصه/مزایده های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به شرح زیر می باشد.
 

توجه: به تاریخ مندرج در زیر هر یک از مناقصه/مزایده ها (پایان اعتبار) دقت فرمائید
.
 

واگذاری حق استفاده از بوفه اداره کل

تاریخ اعتبار :25/05/1393


آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

اداره وصول واجرائیات امورمالیاتی استان آذربایجانشرقی درنظر دارد در اجرای ماده۴۶ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم املاک در قید بازداشتی مشروحه برابر جدول پیوستی در قبال بدهی مالیاتی مودیان مستنکف از پرداخت مالیات را رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ 11/03/1394 از طریق مزایده کتبی در محل اداره کل امور مالیاتی به آدرس: تبریز- میدان شهدا - سالن چند منظوره  بفروش برساند.

لذاکلیه متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط مزایده و ثبت نام حداقل یک روز قبل از مزایده به آدرس: میدان شهدا اداره کل امورمالیاتی استانانتهای ورودی۳ - طبقه زیرزمین - اداره وصول و اجرائیات اتاق۱۷- واحد ارزیابی و فروش مراجعه و در صورت تمایل برای شرکت در مزایده با تکمیل فرم مربوطه و واریز معادل ۱۰% قیمت پایه ارزیابی به حساب شماره۲۱۷۰۱۰۰۵۹۸۰۰۷ بنام تمرکز درآمد منابع مختلف مالیاتی نزد بانک ملی شعبه دارائی تبریز یا ارائه ضمانت نامه بانکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بدون قید و شرط) در وجه اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی و اصل فیش و یا ضمانت نامه مربوطه به همراه قیمت پیشنهادی و مشخصات کامل خریدار درون پاکت ارائه و رسید دریافت نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت مقرر در محل این اداره باز و قرائت خواهد شد ضمناً پرداخت کلیه هزینه های انتقال و عوارض مربوطه به عهده خریدار می باشد و در اجرای تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور  بنام سازمان امورمالیاتی کشور ویادیگری حاضربه پراخت بدهی خودباشد سازمان امورمالیاتی کشور بادریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

دراجرای تبصره ماده۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال، برای اداره وصول و اجرائیات استان معاذیر قانونی در جهت انتقال بوجود آید اداره مزبور می تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجددا آگهی مزایده منتشر نماید.

این اداره در ردیاقبول هر یک از پیشنهادات مختاراست.

رحیم مروی

رئیس اداره وصول و اجرائیات

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^