مسئول استاني سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي

نام
نام خانوادگی
نام پدر
محل تولد

حسن

استوارآذر

 

سوابق تحصیلی

شماره تلفن

تلفن: 8-35235927          دورنگار: 35236878

آدرس ایمیل

آدرس وب سایت

www.tamliki.ir

سوابق اجرایی

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^